ZASADY WSPÓŁPRACY Z SUPERGIFT PROMOTION – REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy SUPERGIFT PROMOTION zwanym dalej WYKONAWCĄ, a jego Klientami i Partnerami /zamawiającymi / zwanymi dalej KONTRAHENTEM.

ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE TRANSAKCJI

1. Zamówienia przyjmowane są na formularzu Wykonawcy udostępnionym przez jego Dział Handlowy. Dopuszcza się także zamówienia generowane z systemu Kontrahenta po uzgodnieniu tego z Wykonawcą. Zamówienie musi zawierać:
1.1 numer NIP-u, dokładny adres, numer telefonu i faksu Kontrahenta,
1.2 nazwisko osoby odpowiedzialnej za zlecenie po stronie Kontrahenta
1.3 pieczęć firmową i czytelny podpis osoby zamawiającej.
1.4 informacje odnośnie produktu, ceny, sposobu indywidualizacji, umiejscowienia logotypu itp.
1.5 dane zamówienie obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. Wszelkie słowne ustalenia wymagają pisemnego potwierdzenia drogą e-mailową.
2. W przypadku pierwszego zamówienia Kontrahent zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo należy dołączyć NIP i Regon.
Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę w przypadku zmiany informacji o jego przedsiębiorstwie zamieszczonych w ww. dokumentach, w szczególności zmian dotyczących firmy, siedziby, adresu do doręczeń, osób upoważnionych do reprezentacji, jak też o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacji.
3. Zakupiony przez Kontrahenta towar pozostaje własnością Wykonawcy, do momentu całkowitego uregulowania należności za ten towar.
4. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kontrahenta / z winy Kontrahenta / ponosi on koszty związane z zakupem komponentów / towarów / i przygotowaniem maszyn do znakowania.
5. Kontrahent przed wykonaniem zamówienia może na swój wniosek otrzymać prototyp – wzór produktu.
5.1 Wzór bez znakowania logotypem Kontrahenta jest wysyłany na podstawie zamówienia, na określony czas – na zasadzie wypożyczenia. Wystawiana jest Faktura Proforma, w przypadku braku zwrotu w wyznaczonym terminie Wykonawca automatycznie wystawia fakturę na dany produkt uwzględniając wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem. Zwrot produktu w terminie równoznaczny jest ze zwrotem pieniędzy i korektą FV.
5.2 Wzór ze znakowaniem logotypem Kontrahenta jest wysyłany na podstawie zamówienia, na określony czas – na zasadzie wypożyczenia. Wystawiana jest Faktura Proforma, w przypadku braku zwrotu w wyznaczonym terminie Wykonawca automatycznie wystawia fakturę na dany produkt uwzględniając wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem. Zwrot produktu w terminie równoznaczny jest ze zwrotem pieniędzy i korektą FV.

PŁATNOŚCI

1. Warunki płatności, terminy realizacji są ustalane indywidualnie przez Wykonawcę i podane w potwierdzeniu zamówienia.
2. Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Wykonawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta.
3. W przypadku wycofania się Kontrahenta z realizacji części lub całości zamówienia w trakcie jego realizacji, Kontrahent zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z tym zamówieniem.
4. W przypadku wprowadzania zmian do zamówienia w trakcie realizacji zamówienia Kontrahent może zostać obciążony kosztami związanymi z tymi zmianami.
5. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% wartości faktury za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia Kontrahenta kosztami upomnień.
6. W przypadku wystąpienia kwestii spornych:
6.1 Kontrahent nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub jej części za zakupiony towar.
6.2 Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po uzgodnieniu stanowisk stron.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zrealizowane zamówienie i wyłącznie do wysokości jego wartości a także za zamówienia niezrealizowane z wyłącznej winy Wykonawcy.
8. W przypadku przeterminowanych płatności Wykonawca ma prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności, a także może wstrzymać dostawę już zamówionych towarów.
9. Do momentu uregulowania w całości należności przez Kontrahenta zamówiony towar pozostaje własnością firmy SUPERGIFT PROMOTION. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kontrahentowi nie przysługuje prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Wykonawcy.

TOWAR I INDYWIDUALIZACJA PRODUKTÓW

1. Logo Kontrahenta, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formacie EPS; AI lub Corel Draw w wersji 13 lub niższej. Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości i celowości. Wprowadzenie poprawek do projektu niezgodnego z wymaganiami Wykonawcy może wiązać się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.
2. Wykonawca jest wyłączony z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw.
3. Jeżeli powierzone Wykonawcy materiały do realizacji zamówienia zostaną wykorzystane w roszczeniach odszkodowawczych osób trzecich, Kontrahent zobowiązuje się wyłączyć Wykonawcę ze spraw o odszkodowanie.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki towaru na magazynie oraz przejściowe opóźnienia towarów z przyczyn celno-importowych.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia. A także z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu. Nie dotyczy to indywidualnej produkcji zgodnie z kolorem PANTONE.
6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z indywidualną produkcją są pokrywane przez klienta (matryce, szablony, wykrojniki, próby przedprodukcyjne).
7. Materiały do indywidualnych produkcji są własnością firmy SUPERGIFT. Są one przechowywane przez okres sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu są utylizowane. W przypadku wniosku o przedłużenie czasu przechowywania i chęci ponowienia zamówienia powyższe materiały są przechowywane do uzgodnionego na piśmie terminu.
8. W przypadku produkcji indywidualnych firma SUPERGIFT przedstawia dla Kontrahenta projekt (wizualizację) lub prototyp do akceptacji. Po jego akceptacji – reklamacje związane z błędami merytorycznymi i graficznymi nie będą rozpatrywane.
9. Akceptacje projektów przedprodukcyjnych firma SUPERGIFT uznaje na podstawie podpisu pod wizualizacją lub akceptacji e-mailowej.

TRANSPORT

1. Koszty transportu ustalane są przez Wykonawcę. Standardowo dostawy odbywają się w jedno miejsce na terenie Polski wskazane przez Kontrahenta. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej „DHL”, „UPS” lub „Siódemka”. Kontrahent może także odebrać towar własnym transportem. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania towaru z magazynu Wykonawcy.
2. Kontrahent pokrywa koszt transportu w przypadku zamówień o wartości netto równej lub niższej niż 1000 zł. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł netto koszt transportu pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub inne czynniki, które zaistniały po przekazaniu towaru przewoźnikowi, a na które Wykonawca nie ma wpływu.
4. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą firmową. Przyjmując towar od firmy spedycyjnej Kontrahent zobowiązany jest do:
4.1 Sprawdzenia stanu przesyłki
4.2 W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie lub braków – odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym, protokole reklamacyjnym.
4.3 W przypadku uszkodzenia opakowania – odnotowaniu w obecności kuriera uszkodzenia zabezpieczającej taśmy firmowej lub uszkodzenia kartonów lub palet.

GWARANCJA

1. Wszystkie towary dostępne u Wykonawcy objęte są gwarancją udzielaną przez producentów lub dostawców
2. Gwarancja na pamięci USB flash (pendrive) wynosi od 12 do 24 miesięcy ( w zależności od modelu), na pozostałe artykuły 12 miesięcy.
3. Gwarancja nie dotyczy znakowań
4. Kontrahent lub osoba użytkująca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów zakupionych u Wykonawcy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5. W przypadku wykorzystywania przez Kontrahenta produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z zalecaniami użytkowania gwarancja traci ważność.

REKLAMACJE

1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacji nie podlega: opakowanie, karton, pudełko.
2. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Kontrahenta. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
3. W przypadku odsprzedania lub odstąpienia towaru przez Kontrahenta kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Kontrahenta. Punkt ten dotyczy także towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy grawer) w przypadku gdy zamawiający nabywa u Wykonawcy towar bez znakowań. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek leży po stronie Kontrahenta. Zwroty przekazanego towaru nie są akceptowalne.
4. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie z dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Kontrahent odsyła tylko towar wadliwy. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa Kontrahent.
5. Wykonawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Reklamacji nie podlega znakowanie artykułów.
7. Pełnowartościowe artykuły już oznakowane nie podlegają zwrotowi.
8. Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z uregulowania należności za zamówiony towar.
9.Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, użytkowaniem, transportem lub wynikających z normalnego zużycia

SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przyjęcia zamówienia, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Wykonawcę z przyjętych przez niego zobowiązań (siła wyższa), Wykonawca jest zwolniony od zobowiązań wynikających z przyjętego do realizacji zamówienia oraz niniejszego Regulaminu przez cały czas trwania takich okoliczności. Za przypadki siły wyższej uważa się w szczególności wszelkie zdarzenia zaistniałe niezależnie od woli Wykonawcy i na których zaistnienie nie miał on żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożone zamówienie, może być niezrealizowane i zostać odrzucone jeżeli jest niezgodne z wewnętrznym regulaminem Wykonawcy.
2. Wszystkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron, pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie właściwym dla siedziby Wykonawcy.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
5. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta oznacza akceptację powyższych warunków.

Z poważaniem
Andrzej Mroczek
Właściciel firmy